Vezetőink

Kozma Zoltán,
Intézményvezető

Kozma Zoltán
Intézményvezető

Miletics Mór,
Szakmai Igazgató

Miletics Mór
Szakmai Igazgató

Horváth Zoltán,
mb. Operatív Igazgató

Horváth Zoltán
mb. Operatív Igazgató

Kompos Szabolcs,
Osztályvezető

Kompos Szabolcs
Osztályvezető

DOKUMENTUMOK

Gyakori kérdések

Mi a városrendész feladata?

A Városrendész szolgálatának teljesítése során hivatalos személy.

Szűkebb értelemben vett feladata a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása, továbbá az önkormányzati vagyon védelme.

Tágabb értelemben pedig a városrendész feladata:

a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;

– a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;

– közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;

– közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;

– közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;

– közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;

– közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;

– a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;

Városrendész lehet az a büntetlen előéletű, nagykorú magyar állampolgár, aki legalább érettségivel rendelkezik, egészségileg alkalmas a folyamatos fizikai igénybevétellel járó terhelés elviselésére és az esetenként előforduló konfliktushelyzetek kezelésére. Elvégezte a törvény által előírt szak-tanfolyamot és a közterületen történő intézkedés elméleti és gyakorlati ismereteiből eredményes vizsgát tett. A kinevezés további feltétele a leírtakon túl a pszichikai alkalmasság.

Elsősorban az alábbi három, mindenképp kiemelendő tudnivalóra hívnám fel a tisztelt olvasó/kérdező figyelmét:

– a városrendész nem rendőr és  nem parkolóőr!
– a városrendész nem a közfenntartó vállalat beosztottja!
– a városrendész intézkedésre jogosult hivatalos személy!

Tehát a városrendész a törvény értelmében hivatalos személy. Hivatalos személynek pedig kérésre (szabálysértésen történő tettenéréskor) személyazonosságát igazolnia kell. Ezt követően dönt a városrendész a szankcionálás módjáról, illetve annak mértékéről. Fontos tudnivaló, hogy amennyiben Ön személyazonosságának igazolását megtagadja, 150.000 Forint összegű bírsággal sújtható szabálysértést követ el, az intézkedő döntésének függvényében rendőrt hívhat és Önt feltartóztathatja, kényszerítheti a helyszínen maradásra.

Igen van joga hozzá. A törvény szerint a szabálysértéssel érintett tárgyról, személyről, körülményről a városrendész kép- és hangfelvételt is készíthet. Ezek tárolási, megőrzési határideje 30 nap, illetve a szabálysértési ügyben eljáró hatóság részére továbbítható is.

A bíráság befizetését mindenképpen postai úton, sárga színű csekken kell megtennie, a bírság kiszabását követő 30 napon belül.

A városrendész egy országosan egységes szigorú sorszámozással ellátott nyomtatványt fog kitölteni, amelyet kitöltés után Önnek is alá kell írnia és amelyen szerepelnek a szabálysértés elkövetésének adatai (hely, idő, szabálysértés neve, stb….) a bírság összege betűvel és számmal, az Ön személyes adatai, valamint a közterület felügyelő jelvényszáma és aláírása.

Egyik másodlati példány és a postai csekk Önt illeti.

A közterület felügyelő az egyes közlekedési szabálysértések miatt szabad összegű vagy fix összegű helyszíni bírságot alkalmaz. Bővebben: 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

A helyszíni bírság összege ötezer forinttól ötvenezer forintig, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén hetvenezer forintig terjedhet. Bővebben: 2012. évi II. törvény 99. § (2)

A gépkocsivezető távollétében, a KRESZ szabályainak megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságot a gépjármű üzembentartójának címére megküldött csekkszelvényen kell befizetni. A csekkszelvény ajánlott küldeményként érkezik, a teljesítésre az átvételtől számított 30 nap áll rendelkezésre. Továbbá átutalással is be lehet fizetni a bírság összegét. Ez esetben a bírság összegét a csekken szereplő számlaszámra kell átutalni, illetve a csekk közlemény rovatában szereplő adatokat kell az utalás megjegyzés rovatába feltüntetni!

A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. tv. értelmében a Városrendészet Győr szervezetnek nincs hatásköre a kiszabott helyszíni bírság megfizetésétől eltekinteni, részletfizetést engedélyezni.

A közterület felügyelő az egyes közlekedési szabálysértések miatt szabad összegű vagy fix összegű helyszíni bírságot alkalmaz. Bővebben: 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

A helyszíni bírság összege ötezer forinttól ötvenezer forintig, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén hetvenezer forintig terjedhet. Bővebben: 2012. évi II. törvény 99. § (2)

A helyszín intézkedés során a városrendészek egy erre rendszeresített „Helyszíni bírság kiszabásáról” elnevezésű nyomtatványt alkalmaznak.

Az elkövető a részére kiszabott helyszíni bírságot – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján – és egyben a szabálysértés elkövetésének a tényét elismeri, és a helyszíni bírság kiszabását aláírásával tudomásul veszi, ezért jogorvoslatnak nincs helye.

A kiszabott helyszíni bírságot 30 napon belül kell megfizetni, amennyiben erre nem kerül sor, abban az esetben a helyszíni bírságot a bíróság elzárásra változtatja át.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 11/2016 (IV.29.) számú rendelet 35.§ (1) – (6) bekezdései rendelkeznek a szabályellenesen közterületen tárolt gépjárművek elszállításáról. A rendelet tiltja üzemképtelen gépjárművek közterület-használati engedély nélküli közterületen történő tárolását.

A közterület-használati engedélyt az engedélyező hatóság 30 napra – forgalmi és parkolási szempontból akadályt nem jelentő, konkrétan meghatározott mellékútszakaszra vagy közterületre adhatja ki.

Amennyiben a gépjármű tulajdonosa nem rendelkezik ilyen engedéllyel a városrendész egy felszólítást helyez el a gépjármű szélvédőjén, mely felszólításon 30 napos határidő szerepel. Tehát 30 napja van arra a felszólított személynek, hogy a jogszerűtlen közterület használatot megszüntesse, és a helyszínről az üzemképtelen járművét elszállítsa. Amennyiben a felszólítás szerinti határidő eredménytelenül telik el, akkor a gépjármű közterületről történő elszállítására kerül sor. A járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet alapján az elszállítás és tárolás költségeit minden esetben a gépjármű tulajdonosát terheli.